Home Istoriniai straipsniai Amerikos Lietuvių R. Kat. Moterų Sąjunga

Amerikos Lietuvių R. Kat. Moterų Sąjunga

 

Amerikos Lietuvių R. Kat. Moterų Sąjunga


Amerikos Lietuvių R. Katalikių Moterų Sąjunga susikūrė 1914m. pabaigoje Čikagoje. 1915m. birželio 22-30d. įvyko ten pat pirmasis A. L. R. K. Moterų sąjungos seimas. Jam tuomet paaiškėjo, kad ši moterų organizacija yra visiškai pribrendęs dalykas, gyvenimo iškeltas, nes kuopų (skyrių) išsyk ėmė žymiai augti.
Be kultūros darbo, ši organizacija turi užsibrėžtus ir kitų tikslų: susišelpimo, apsidraudimo, labdarybės ir t.t. Tasai platusis mūsų Amerikos sesučių darbas apima visus gyvenimo reikalus: jos skleidžia apsišvietimą ir susipratimą, renkdamos kursus, paskaitas, leisdamos laikraštį, vardu „Moterų dirva"; palaiko savo tarpe tautinį ryšį, ruošdamos koncertus, vakarus, šventes ir t.t.
Besirūpindamos dvasios tobulinimu, neapleidžia ir kūno reikalų; ligoj duoda pašalpą nariams. O ypač tai reikalinga dideliuose miestuose darbo žmonėms. Nevienai iš mūsų sesučių ištremtai į tolimą šalį tenka gyventi žmonių tarpe, mintant savo darbu.
Šiais laikais gyvenimui taip pabrangus ir geriausiu noru negalima sutaupyti atsargos; vienatinė išeitis - tai įsirašymas ar į Apsaugos, ar š Pašalpos A. L. R. K. Moterų sąjungos skyrių, nes vieno ar kito cento mėnesinio įmokesčio sunkumo nepajusi, o nelaimei atsitikus - susirgus, neliksi be pašalpos.
Šiaip besidarbuodamos ten savo tarpe, sąjungietės nepamiršta ir Lietuvos reikalų. Gerai suprasdamos, kad besikuriančiai Valstybei reikalingos lėšos, jos uoliai prisideda prie bonų išpirkimo; siunčia dovanų Lietuvos kareiviams, šelpia Lietuvos Raudonąjį Kryžių.
A. L. R. K. Moterų sąjunga atmena ir savo bendramintes Lietuvoje. Jų rūpesčiu atsiųsta pašalpa. Lie. Kat. Moterų Draugijai! Šis faktas rodo jų didelį supratimą. Garbė joms už tai!

 


M. Draugelė